بلند ایران پرونده دادگاه کهریزک خانواده

بلند: ایران پرونده دادگاه کهریزک خانواده سعید مرتضوی اخبار اجتماعی

لنز چشمی که اشعه لیزر پرتاب می کند!

محققان لنز چشمی ساخته اند که قادر به پرتاب اشعه لیزر است و می توان از آن جهت شناسایی اسکناس های تقلبی استفاده کرد. لنز چشمی که اشعه لیزر پر..

ادامه مطلب